Mencions legals

ARTICLE 1 – Avisos legals

1.1 Editor de plataforma

 

En virtut de l'article 6 de la Llei núm. 2004-575, de 21 de juny de 2004, de confiança en l'economia digital, s'especifica als Usuaris del Lloc. lombafit.com  la identitat dels diferents grups d'interès com a part de la seva implementació i control:

 

Propietari, creador i responsable de les publicacions: Anas BOUKAS

 

Correu electrònic de contacte: info@lombafitstudio.com

 

1.2 Amfitrió

 

L'empresa de WordPress: www.wordpress.com

 

ARTICLE 2 – Presentació

 

El lloc web de Lombafit (lombafit.com) ofereix a l'Usuari eines educatives destinades a popularitzar el mal d'esquena per part dels professionals de la salut. Per utilitzar els Serveis presents al Lloc cal l'acceptació prèvia de les Condicions Generals d'Ús i Venda i el registre. lombafit.com, així com per demanar guies i altres productes en línia disponibles.

 

Aquestes condicions generals d'ús i venda estan destinades als Usuaris, Clients i Anas Boukas, responsable del Lloc. lombafit.com.

 

ARTICLE 3 – Definicions

 

Les definicions dels termes utilitzats en aquests T&C fan referència a tots els T&C complets. Els termes que comencen amb una lletra majúscula i es defineixen en aquestes GCUS, es poden utilitzar (si escau) tant en singular com en plural.

 

Aquests termes tenen el significat i l'abast donat en la seva definició en el context de la conclusió i execució de les Condicions Generals d'Ús i Venda:

 

 • Condicions Generals d'Ús i Venda o CGUV : fa referència a aquestes condicions generals d'ús i venda completa aplicables al Lloc i a tots els Productes i Serveis oferts, celebrades entre l'Usuari i el Propietari;
 • Parts significa conjuntament el Propietari i els Usuaris;
 • Usuari : designa, llevat que s'especifiqui el contrari, qualsevol persona física que utilitza el Lloc i/o accedeix als Serveis (gratuïts o de pagament) que ofereix el Titular a través del Lloc. Per tant, també pot ser Client;
 • client : designa, tret que s'especifiqui el contrari, qualsevol persona física que demani un producte o servei al lloc;
 • compte : l'Usuari crea un Espai Personal tan bon punt es registra i introdueix el seu correu electrònic. La configuració del Compte es pot modificar a l'Espai Personal accessible en qualsevol moment;
 • Espai personal : Interfície del lloc que permet l'accés i la gestió de les dades facilitades per l'Usuari i dels serveis prestats pel Titular;
 • login significa l'identificador personal associat al Compte de l'Usuari modificat després per l'Usuari i que permet a l'Usuari identificar-se per accedir al seu Compte;
 • Serveis : tots els serveis, productes digitals, continguts i serveis que ofereix el Propietari al Lloc, gratuïts o de pagament;
 • producte : fa referència als llibres, productes físics venuts al Lloc;
 • Planta : aquest lloc web i les seves extensions, publicats sota la responsabilitat del Titular, accessibles sota el nom de domini lombafit.com ;
 • Informació : significa totes les dades, imatges i vídeos;
 • Programa : acompanyament escollit per l'Usuari; Programes i guies en línia o per descarregar (format PDF - Format de document portàtil) i programes d'exercicis (format PDF);
 • Àrea Fòrum i Comunitat: espai d'intercanvi gratuït on els Usuaris estan autoritzats a publicar continguts al Lloc ells mateixos;
 • prix : designa el Preu de Compra de l'oferta amb impostos inclosos;
 • Ordre : designa el Producte o Servei seleccionat per l'Usuari mitjançant un pagament en línia;
 • Teleconsulta : servei prestat pel Propietari a l'Usuari gràcies a un sistema de videoconferència distribuït per un servei i programari de missatgeria de tercers (Exemple: Zoom) i possible gràcies a una càmera connectada als dispositius utilitzats pel Propietari i l'Usuari (ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent);
 • Cookies: conjunt de dades emmagatzemades al dispositiu de l'Usuari;
 • Dades personals significa qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable; Es considera identificable una persona que pot ser identificada, en particular, per referència a un número d'identificació o a un o més elements específics propis de la seva identitat;
 • Propietari : fa referència al Propietari, responsable del Lloc lombafit.com i proveïdor dels Serveis Lombafit.

 

ARTICLE 4 – Documents contractuals

 

Cada Usuari es subscriu al CGUV i consent el tractament de les seves Dades Personals.

 

Si una disposició dels T&C és considerada nul·la per un tribunal competent, la nul·litat d'aquesta disposició no afectarà la validesa de la resta de disposicions dels T&C, que seguiran vigents i vigents. Cap renúncia a alguna de les disposicions de la CGUV no es pot considerar com una renúncia definitiva a aquesta disposició o a altres disposicions d'aquestes CGUV.

 

ARTICLE 5 – Entrada en vigor, durada i actualitzacions

 

El fet d'accedir i navegar pel Lloc constitueix per part de l'Usuari una acceptació sense reserves d'aquestes CGUV.

 

En realitzar una compra al Lloc, l'Usuari reconeix que l'expressió del seu consentiment al CGUV es materialitza mitjançant l'activació de les caselles de selecció associades a un acord de prova definit en aquestes CGUV. Es convida a l'Usuari a llegir atentament aquests T&C i té l'opció de consultar-los en qualsevol moment al Lloc.

 

Aquests T&C van entrar en vigor el 18 de març de 2018 i es van modificar el 7 de febrer de 2020.

 

ARTICLE 6 – Finalitat

 

L'objectiu d'aquestes CGUV és definir els termes i condicions d'ús i venda dels Productes i Serveis oferts al Lloc (i accessibles amb el nom de domini).  lombafit.com), pel Titular, així com per definir els drets i obligacions de les Parts en aquest context. Serveixen com a contracte entre el Propietari i els Usuaris.

 

Es podran complementar, si escau, amb condicions d'ús pròpies de determinats Serveis. En cas de contradicció, les condicions especials prevalen sobre aquestes condicions generals.

 

ARTICLE 7 – Condicions d'accés i retirada

7.1 Condicions d'accés

 

L'Usuari és total i personalment responsable de l'ús que faci del Lloc, Informació, Productes i Serveis, en les condicions de dret comú.

 

Amb caràcter general, l'Usuari es compromet a utilitzar la Informació, Productes i Serveis:

 

 • en compliment de les lleis, reglaments i drets de tercers, en particular els drets de propietat intel·lectual i industrial;
 • justament i d'acord amb la seva finalitat.

 

Quan l'Usuari utilitza els Serveis oferts o es registra al Lloc, accepta i confirma que:

 

 • És major d'edat d'acord amb la legislació vigent al seu país de residència o connexió. Els Serveis estan oberts a menors d'edat si un Usuari adult declara un menor beneficiari, sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat i li comunica les condicions d'accés als Serveis;
 • Ha proporcionat informació veraç, actualitzada i completa segons la llei. Qualsevol informació personal fantasiosa o calumniosa és probable que condueixi al tancament del Compte de l'Usuari. Qualsevol correu electrònic enviat pel Titular a l'adreça de correu electrònic indicada per l'Usuari es considerarà rebut per aquest;
 • Utilitza els Serveis només per a la seva activitat personal, no relacionada amb cap activitat professional. No es poden convertir en Usuaris les societats mercantils, i en general qualsevol organització o entitat o professió regulada;
 • Queda prohibit utilitzar la Informació del Lloc per promocionar un Producte, un servei o en general amb qualsevol finalitat publicitària o promocional o professional;
 • La llei del seu país de residència l'autoritza a accedir al Lloc;
 • Ha llegit, entès i acceptat el CGUV.

 

En cas d'incompliment d'una o més disposicions de la CGUV, per a l'Usuari, el seu Compte podrà quedar unilateralment, automàticament i sense previ avís, suspès temporalment o bloquejat definitivament.

 

7.2 Dret de desistiment

 

D'acord amb l'article L.121-19 del Codi de Consum, i en el context de la venda per correu i, per tant, de la venda en línia, el Client té un dret de desistiment durant 14 dies a comptar des de l'endemà de la recepció del Producte. Passat aquest període de 14 dies, totes les comandes es vencen.

 

En cas d'exercici del dret de desistiment per a la compra d'un Producte, dins del termini esmentat, només es reemborsarà el Preu del/s Producte/s adquirit i les despeses d'enviament, les despeses de devolució queden a càrrec del Client. . Les devolucions dels productes s'han de fer en el seu estat original.

 

El reemborsament es farà al compte indicat en el moment de la Comanda i pot trigar fins a 10 dies hàbils.

 

Els Serveis disponibles al Lloc no estan subjectes a aquest dret de desistiment. L'article L121-20-2 exclou especialment:

 

 • Continguts educatius en línia, basats en gravacions d'àudio i vídeo, des del moment en què va començar la formació. El Titular té la possibilitat de comprovar si l'Usuari ha iniciat el seu Programa o no.
 • Serveis com ara Teleconsulta si el servei s'inicia dins dels 7 dies posteriors a la comanda.

 

Pel que fa a la venda de Productes desmaterialitzats previstos pel Codi de Consum (com arxius PDF per descarregar), el dret de desistiment ja no es podrà exercir des del moment de la descàrrega. El Propietari té la possibilitat de comprovar si l'Usuari s'ha descarregat o no els Programes d'exercicis (PDF).

 

Trobeu les condicions de desistiment relatives a les Teleconsultes a l'article 12 – Condicions relatives a les Teleconsultes.

 

7.3 Excepcions al dret de desistiment i força major

 

El Titular no serà responsable en cas d'inaccessibilitat al Lloc causada per esdeveniments aliens al seu control que no poguessin ser raonablement previstes i els efectes dels quals no es puguin evitar amb les mesures adequades, i impedint el compliment de les seves obligacions en el sentit de la llei. definició que figura a l'article 1218 del Codi Civil (“Casos de força major”).

 

Cap de les parts en particular pot ser considerada responsable de qualsevol incompliment de les seves obligacions, si aquest incompliment resulta, en particular: d'una decisió governamental, inclosa qualsevol retirada o suspensió d'autoritzacions de qualsevol tipus, d'un desastre natural, d'un estat de guerra, una interrupció o bloqueig total o parcial de les xarxes de telecomunicacions o elèctriques, un acte de pirateria informàtica o, de manera més general, qualsevol altre esdeveniment de força major amb les característiques definides per la jurisprudència.

 

L'execució d'aquests GCUS quedarà suspesa mentre duri el Cas de Força Major. El Titular s'esforçarà, en la mesura del possible, per posar fi al cas de Força Major o per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions contractuals malgrat el cas de Força Major.

 

El cas de força major suspèn les obligacions de l'interessat durant el temps en què s'aplicarà la força major si aquest esdeveniment és temporal. En cas contrari, si l'impediment és definitiu, les parts quedaran alliberades de les seves obligacions en les condicions previstes als articles 1351 i 1351-1 del Codi civil.

 

ARTICLE 8 – Presentació de Productes i Serveis

 

El Lloc ofereix als Usuaris Productes i Serveis que els permeten en particular:

 

 • Obteniu informació i contingut sobre mal d'esquena, exercici físic, dolor crònic, gestió de l'estrès, son, gràcies a articles educatius i continguts educatius variats
 • Beneficiar-se de Teleconsultes amb el Propietari;
 • Creeu un compte de tipus "Pertinença" a través de l'Espai personal;
 • Accediu a cursos en línia per millorar la seva salut d'esquena i a fulls d'exercicis i guies que es poden descarregar per tractar el seu mal d'esquena.

 

El contingut del Lloc, així com les Teleconsultes realitzades amb el Titular, en cap cas es poden considerar equivalents a una consulta mèdica i no s'han d'utilitzar per iniciar, modificar o aturar un tractament mèdic en curs.

 

8.1 Serveis gratuïts

 

Una part dels Serveis és accessible de manera gratuïta. Qualsevol Usuari té la possibilitat d'accedir a:

 

 • La part de l'article: són articles publicats periòdicament, amb finalitats informatives;
 • Cercador : permet accedir a la informació del bloc mitjançant paraules clau;
 • Subscriu-te al butlletí : és un enviament periòdic per correu electrònic de butlletins periòdics sobre notícies i activitats del Lloc;
 • Programes gratuïts : 21 dies contra el mal d'esquena

 

8.2 Productes i serveis de pagament

 

Els productes i serveis es refereixen a:

 

 • Tots els llibres electrònics de pagament
 • Qualsevol servei de teleconsulta
 • Tot accés a la subscripció mensual
 • Qualsevol programa d'exercicis de pagament disponible a la secció Guies en línia

 

Tots els productes de pagament inclouen contingut escrit, vídeos, qüestionaris d'avaluació i/o fitxers PDF que es poden descarregar.

 

ARTICLE 9 – Condicions d'ús dels Serveis

 

9.1 Condicions del servei

 

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis de manera individual i personal. Té l'obligació de comprovar per si mateix que està físicament apte per a la pràctica de les activitats físiques proposades pel Propietari, per seguir els consells relacionats amb la salut de l'esquena.

 

9.2 Acceptació de les CGU

 

L'accés als Serveis oferts al Lloc està estrictament subjecte a la plena acceptació per part de l'Usuari d'aquests T&C. L'Usuari reconeix estar plenament informat de les disposicions d'aquests T&C i es compromet a complir-les.

 

9.3 Configuració tècnica

 

L'Usuari reconeix disposar dels mitjans necessaris per accedir al Lloc i utilitzar-lo en condicions normals de navegació. Per això, l'Usuari reconeix haver comprovat que la configuració informàtica que utilitza no implementa cap programari, virus o element defectuós per al sistema desplegat pel Lloc.

 

L'Usuari és l'únic responsable de la instal·lació, manteniment i control de la configuració tècnica necessària per connectar-se al Lloc. El Titular de cap manera es pot fer responsable de la incompatibilitat del Lloc amb la configuració tècnica de l'ordinador, tauleta o telèfon mòbil de l'Usuari.

 

L'Usuari es compromet a disposar dels mitjans tècnics i dels coneixements suficients per operar la descàrrega dels diferents programes i guies en format PDF.

 

9.4 Serveis gratuïts

 

La creació d'un Compte Personal no és obligatòria per accedir als Serveis gratuïts del Lloc.

 

L'Usuari pot, si ho desitja, subscriure's als Serveis de pagament que es descriuen a continuació.

 

9.5 Serveis de pagament

 

L'ús dels Serveis de pagament requereix que l'Usuari utilitzi els serveis de la plataforma Stripe (www.stripe.com) per als pagaments. Alguns recursos també estan disponibles a Amazon (www.amazon.fr) i Kindle.

 

La Comanda i/o el registre comporta automàticament l'obertura d'un Compte Personal a nom de l'Usuari, que li permet gestionar el seu ús dels Serveis.

 

L'Usuari queda informat i accepta que la Informació introduïda amb la finalitat de crear o actualitzar el seu Compte Personal val la pena acreditar la seva identitat i el compromet tan bon punt siguin validades. L'Usuari pot accedir al seu Espai Personal en qualsevol moment.

 

Els programes són accessibles indefinidament.

 

Els programes de pagament són accessibles després del pagament en efectiu de la comanda.

 

Les teleconsultes les proporciona el Propietari, de manera individual.

 

9.6 Condicions de moderació de comentaris

 

Els comentaris i els trackbacks/pingbacks, ja siguin publicats en articles o als fòrums, es moderen manualment. L'incompliment d'alguna de les normes següents comportarà la seva supressió:

 

 • Difamatoris, racistes, pornogràfics, pedòfils, comentaris d'incitació, crims o suïcidis;
 • Comentaris que reprodueixin correspondència privada sense el consentiment de les persones interessades;
 • Comentaris agressius o vulgars;
 • Comentaris destinats únicament a publicar un enllaç a un lloc extern.

 

ARTICLE 10 – Comandes

 

Qualsevol confirmació de la Comanda implica l'acceptació plena i completa per part del Client d'aquests T&C, sense excepció ni reserva. Totes les dades facilitades i la confirmació registrada constituiran la prova de la transacció. L'Usuari declara tenir-ne perfecte coneixement.

 

10.1 Procés de compra

 

El Client ha de seguir una sèrie de passos per fer la seva comanda:

 

 • Informació sobre les característiques essencials del Producte o Servei;
 • Elecció del producte o servei (mitjançant el botó Comanda) i indicació de les dades essencials del client (nom, nom, correu electrònic, contrasenya del compte personal, adreça postal del llibre);
 • Acceptació d'aquests T&C;
 • Instruccions de seguiment de pagament i pagament de Productes o Serveis;
 • Enviament de Productes (en un termini de 48 hores) o accés directe a descàrregues d'arxius PDF o a la plataforma de formació dels Programes.

 

Trobeu el procés de compra de Teleconsultes a l'article 12 – Termes i Condicions de Teleconsultes.

 

10.2 Confirmació de la comanda

 

La facilitació telemàtica del número de targeta de crèdit i la validació definitiva de la comanda constitueixen la prova de la totalitat de l'esmentada comanda d'acord amb els articles 1316-4 i següents del Codi civil i valdran el pagament de les sumes ocasionades pel subministrament de els Productes o Serveis seleccionats per l'Usuari com a part de la seva Comanda. Aquesta validació val la signatura i acceptació expressa de les operacions bancàries realitzades al Lloc.

 

El client rep la confirmació del pagament de la seva comanda per correu electrònic.

 

Als efectes de la correcta execució de la Comanda, i d'acord amb l'article 1316-1 del Codi Civil, el Client es compromet a aportar els seus autèntics elements d'identificació. El Propietari es reserva el dret de rebutjar la comanda, per exemple per qualsevol sol·licitud anormal, feta de mala fe o per qualsevol motiu legítim.

 

10.3 Condicions de lliurament

 

Els programes i guies (PDF) s'envien per correu electrònic.

 

Per als Productes físics, el Propietari es compromet a honorar la Comanda del Client només dins del límit de les existències de Productes disponibles. En cas contrari, el Propietari n'informa al Client. Tret que s'especifiqui el contrari, els vostres Productes s'enviaran en un termini de 48 hores (excepte els caps de setmana i festius).

 

El lliurament es realitza a l'adreça indicada durant la Comanda (en conseqüència, cal estar especialment atent a l'ortografia de l'adreça postal introduïda).

 

El Propietari recorda que quan el Client pren possessió dels Productes, se li trasllada el risc de pèrdua o dany dels Productes. És responsabilitat del Client notificar al transportista qualsevol reserva sobre el Producte lliurat.

 

ARTICLE 11 – Preus dels Productes i Serveis i condicions de pagament

 

11.1 Preus dels Productes i Serveis

 

Els Preus dels Serveis es defineixen en euros, dòlar canadenc o dòlar americà, i tots els impostos inclosos i tenen en compte l'IVA vigent el dia de la validació de la Comanda per part de l'Usuari.

 

El Titular es reserva el dret de modificar els seus Preus en qualsevol moment, però els Productes o Serveis es facturaran sobre la base dels preus vigents en el moment de la validació de la Comanda. Tots els preus estan disponibles a la secció "Guia en línia" del lloc lombafit.com.

11.2 Mètodes de pagament

 

Els pagaments s'han de fer immediatament després de fer la comanda. Quan un Usuari comunica el seu número de targeta de crèdit per pagar Productes o Serveis al Lloc, utilitza el sistema de pagament en línia segur STRIPE amb xifratge, que compleix els estàndards de seguretat davant qualsevol accés, ús o divulgació no autoritzada. Al Lloc s'accepten targetes de crèdit, targetes Visa, Mastercard i American Express.

 

Un cop iniciat el pagament pel Client, la transacció es carrega immediatament després de la verificació de la Informació. D'acord amb l'article L. 132-2 del Codi Monetari i Financer, el compromís de pagament donat amb targeta és irrevocable. Mitjançant la comunicació de la seva Dades Bancàries durant la venda, el Client autoritza el Titular a domiciliar a la seva targeta l'import relatiu al Preu indicat.

 

El Client confirma que és el titular legal de la targeta a domiciliar i que té dret legal a utilitzar-la. En cas d'error, o impossibilitat de domiciliar la targeta, la venda es resol de manera immediata i de dret i la Comanda es cancel·la.

 

El pagament de la Teleconsulta, reservada en línia, es realitza per avançat, en el moment de reservar-la. Qualsevol Teleconsulta només es tindrà en compte un cop rebut el pagament.

 

Al final del pagament se t'enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la cita.

 

En cas d'anul·lació injustificada d'un pagament amb targeta de crèdit o d'oposició injustificada a un pagament amb targeta de crèdit, l'Usuari es compromet a reemborsar al Titular les despeses generades per la cancel·lació o oposició il·legítima, prèvia presentació del justificant d'aquestes despeses.

 

11.3 Programa d'afiliació d'Amazon UE i altres

 

Aquest lloc participa en el Programa d'Associats d'Amazon EU, un programa d'afiliats dissenyat per permetre als llocs obtenir una compensació mitjançant la creació d'enllaços a Amazon.fr, Amazon.ca o altres segons el país.

 

ARTICLE 12 – Modalitats relatives a les Teleconsultes

 

12.2 Reservar una Teleconsulta

 

L'usuari, a l'hora de reservar la seva Teleconsulta, es compromet a facilitar tota la informació necessària per validar el seu registre i vetllarà perquè el correu electrònic proporcionat sigui exacte. En cas d'error en la Informació facilitada, l'Usuari no podrà exigir cap devolució o crèdit.

 

L'Usuari ha de seguir una sèrie de passos per poder concertar una cita i fer la seva comanda:

 

 • Informació sobre les característiques essencials de la Teleconsulta;
 • Indicació de la data i hora de la cita escollida (elecció de 30 minuts o una (1) hora), i indicació de l'adreça de correu electrònic;
 • Validació de les dades facilitades mitjançant el botó Comanda);
 • Indicació de les dades essencials del Client (Nom, Nom, correu electrònic, Contrasenya);
 • Acceptació d'aquests T&C;
 • Seguiment de les instruccions de pagament, i pagament de la Teleconsulta;
 • Enviament de Productes (en un termini de 48 hores) o accés directe a descàrregues d'arxius PDF o a la plataforma de formació dels Programes.

 

El pagament de la Teleconsulta s'efectuarà amunt pel Client, amb targeta de crèdit i segons les formes de pagament descrites a l'article 11.2 – Formes de pagament. Un cop rebut el pagament, la sessió es reserva automàticament al Client.

 

12.2 – Termes i condicions de les Teleconsultes

 

 • Temps d'entrevista : L'horari de les Teleconsultes es pot modificar amb una antelació mínima de 12 hores, enviant un correu electrònic.
 • Anul·lació d'una Teleconsulta : La cancel·lació d'una Teleconsulta és possible amb més de 48 hores d'antelació, enviant un correu electrònic. Es pot canviar en una altra franja horària. Passat aquest termini de 48 hores, la Teleconsulta es vencerà íntegrament;
 • Configuració tècnica : La teleconsulta requereix l'ús de l'aplicació Zoom, un dispositiu (ordinador, telèfon mòbil, tauleta), connexió a internet i una càmera funcional. L'Usuari assumeix les obligacions relacionades amb els equips i connexions necessàries per a l'ús d'aquest Lloc i els seus Serveis.
 • Durada de les sessions : La durada de les sessions varia segons el client, i s'acordarà abans de la sessió
 • confidencialitat : El Titular es compromet a que tota la Informació que reculli durant el suport del Client al servei electrònic, per tal de beneficiar-se d'un servei de consultoria, serà considerada com a Informació Confidencial;
 • Garantia : No es pot donar cap garantia sobre l'assoliment dels objectius marcats pel Client. El Propietari no es fa responsable d'un fracàs parcial o total relacionat amb l'assoliment d'un objectiu. El Propietari és responsable del procés d'assistència al Client i el Client és responsable d'assolir els objectius definits.

 

12.3 – Compromisos

 

 • Les competències professionals del Titular estan assegurades per les diferents titulacions que ha obtingut, així com per la seva experiència professional;
 • El Titular es compromet a posar-se en contacte amb l'Usuari en les dates i hores convingudes, després de la validació del pagament de la Teleconsulta. El Propietari es compromet a reemborsar al Client qualsevol import degut i cobrat, si no es presenta a la cita. Per tant, l'Usuari i el Propietari acorden estar presents i disponibles en la data i el moment de la reunió. Si el Propietari no s'ha posat en contacte amb l'Usuari a l'hora programada, se li oferirà una nova franja horària;
 • En cas de retard en l'hora programada a causa del Client, el Propietari intentarà contactar de nou amb l'Usuari o esperarà a l'Usuari fins a 10 minuts després de l'inici programat inicialment. Aleshores es pot fer la Teleconsulta però sense recuperar el temps perdut. Més enllà dels 10 minuts de retard, la cita serà considerada com a faltada per l'Usuari i no es farà cap canvi ni reemborsament;
 • El Propietari es compromet a donar suport incondicional al seu Client. L'acompanya en la implantació dels mitjans més efectius que li permetin assolir els seus objectius. El Propietari està subjecte a una obligació de mitjans i no de resultat. El Titular assegura actuar amb un alt nivell d'integritat durant tota la durada de la Teleconsulta. Si no té competència per intervenir en l'àmbit per al qual és consultat, deriva el seu Client a una altra persona;
 • Tota la informació proporcionada durant la Teleconsulta serà confidencial;
 • Si durant la Teleconsulta, el Titular observa que discrepàncies significatives ja no li permeten operar en els termes de la CGUV, té l'obligació ètica de posar-hi fi explicant clarament els motius de la seva decisió. En la mesura del possible, s'assegurarà d'oferir altres opcions al seu Client;
 • Qualsevol comunicació de caràcter inadequat -en particular ofensiva, racista, pornogràfica o obscena- per part de l'Usuari pot ser objecte d'una interrupció immediata de la Teleconsulta en curs, sense possible reemborsament.

 

ARTICLE 13 – Obligacions de l'Usuari

 

Sense perjudici de les altres obligacions aquí previstes, l'Usuari es compromet a complir amb les següents obligacions:

 

 • L'Usuari es compromet a facilitar al Titular Informació Personal precisa, quan es registri al Lloc i quan actualitzi la seva Informació Personal. El Titular no es fa responsable de les declaracions falses proporcionades pels Usuaris;
 • L'Usuari és responsable dels danys i perjudicis (directes o indirectes, materials o immaterials), causats al Titular, al Lloc i/o a qualsevol tercer i derivats de qualsevol comportament il·lícit o infracció d'aquestes disposicions. Es compromet a indemnitzar al Titular dels danys que pugui patir i a pagar-li totes les despeses, càrregues i/o judicis que en conseqüència hagi de suportar;
 • L'Usuari es compromet, en el seu ús dels Serveis, a respectar les lleis i normatives vigents i a no infringir els drets de tercers o l'ordre públic;
 • L'Usuari es compromet a fer un ús estrictament personal dels Serveis. Per tant, s'absté de cedir, cedir o cedir la totalitat o part dels seus drets o obligacions a un tercer, de qualsevol manera. L'Usuari no ha d'utilitzar els Serveis que ofereix el Lloc amb finalitats professionals, comercials o col·lectives;
 • L'Usuari accepta que els Continguts que publica (en comentaris d'articles, als Fòrums o a través de l'apartat Contacte) són lícits, no atempten contra l'ordre públic, la moral o els drets de tercers, no infringeixen cap disposició legislativa o reglamentària;
 • L'Usuari haurà de prendre les mesures necessàries per guardar pels seus propis mitjans la Informació del seu Espai Personal que consideri necessària, de la qual no se li facilitarà cap còpia. També és responsable de mantenir la confidencialitat del seu Nom d'usuari i contrasenya;
 • L'Usuari queda informat i accepta que la implantació dels Serveis requereix que estigui connectat a internet i que la qualitat dels Serveis depèn directament d'aquesta connexió, de la qual n'és l'únic responsable.

 

ARTICLE 14 – Exempció de responsabilitat

 

Les idees, la informació i els suggeriments continguts al lloc, programes i guies, fòrums i secció de comunitats, vídeos o butlletins informatius o qualsevol material relacionat no s'han d'interpretar com un consell o assistència mèdica, ni s'han d'interpretar com un substitut d'un consell o assistència mèdica. o utilitzat o referit en lloc de buscar l'assessorament d'un metge o expert en salut adequat.

 

L'Usuari és l'únic responsable tant de la valoració de la seva salut, com de l'ús i interpretació que faci de la Informació continguda al Lloc i de la Informació facilitada a través de les Teleconsultes, dels resultats que obtingui, dels consells i actes que dedueixi i/ o problemes.

 

El Propietari està obligat per una obligació de mitjans, amb l'exclusió de qualsevol obligació de resultats. No podem culpar un resultat que no es pot desitjar.

 

Reconeixes que la Informació posada a la teva disposició no és ni completa ni exhaustiva i que aquesta Informació no tracta tots els diversos símptomes i tractaments adequats a les patologies i les diferents dolències quotidianes que t'interessen. El Titular no garanteix de cap manera que aquesta informació sigui exacta, completa i actualitzada.

 

El Propietari no accepta cap responsabilitat per cap acció, o reclamació, derivada de l'ús de la Informació continguda al Lloc. Tots som únics, el que pot funcionar per a un individu pot no funcionar per a un altre.

 

El Titular no es fa responsable en cap cas d'un accident físic o material o dany directe o indirecte que es produeixi a un dels seus Usuaris del Lloc, en cas de lliurament tardà o durant una Teleconsulta. En conseqüència, l'Usuari accepta que l'ús de la Informació i Serveis es realitza sota la seva única i total responsabilitat, control i direcció.

 

ARTICLE 15 – Responsabilitat

 

15.1 – Compromís de l'Usuari i concepte de “Passos necessaris”

 

L'Usuari prestarà especial atenció al fet que l'eficàcia dels Serveis oferts depèn totalment de la seva implicació personal i del respecte amb què aplique els consells, mètodes, tècniques i exercicis prestats.

 

L'Usuari es compromet naturalment a seguir els cursos, fer els exercicis i aplicar els mètodes ensenyats. És el concepte de “Passos necessaris”.

 

Per tant, el Titular no pot assumir cap obligació de resultat si l'Usuari no aconsegueix l'objectiu personal que s'ha proposat.

 

Si l'Usuari es considera insatisfet amb els resultats obtinguts pel Servei i desitja obtenir un reemborsament, haurà d'aprofitar-se d'haver-ho aconseguit. “Pas necessari”.

 

Per aquest motiu, abans d'efectuar el reemborsament, el Propietari sol·licitarà al Client que presenti un justificant de la realització d'aquests "Passos necessaris" com a màxim 7 dies hàbils després que el Propietari hagi acusat de recepció de la seva sol·licitud de devolució.

 

Manteniment 15.2

 

El Titular es compromet a oferir als Usuaris una accessibilitat continuada al Lloc. No obstant això, per oferir als Usuaris Serveis de qualitat, el Titular es reserva el dret a realitzar operacions de manteniment, actualització o reparació del Lloc. En la mesura del possible, l'Usuari serà informat de les suspensions temporals del Lloc a causa d'aquestes operacions.

 

El Titular declina tota responsabilitat en cas de pèrdua de la Informació accessible a l'Espai Personal de l'Usuari, havent d'aquest últim desar-ne una còpia i no poder reclamar cap indemnització al respecte.

 

El Titular no es pot fer responsable en cas d'avaria dels sistemes de comunicació, aliens o no al seu control, ni en cas d'incompliment de la seguretat dels seus propis sistemes un cop ha complert totes les obligacions de seguretat necessàries per al desenvolupament de les les seves obligacions.

 

El Propietari fa tot el possible per garantir la seguretat de les dades recollides a través del Lloc. No obstant això, si s'hagués de revelar una bretxa de seguretat, el Titular es compromet a actuar el més aviat possible per solucionar el problema i informar els Usuaris afectats.

 

ARTICLE 16 – Política de dades personals i privacitat

 

16.1 – Responsable del tractament de les seves dades

 

Preocupat per la protecció de la intimitat dels seus usuaris, el Titular es compromet a complir amb totes les disposicions normatives i legislatives franceses i europees relatives a la protecció de dades de caràcter personal, incloent-hi en particular la Llei de protecció de dades de 6 de gener de 1978 modificada i la Llei general de dades. Reglament de protecció de 27 d'abril de 2016.

 

16.2 – Recollida d'informació

 

Les dades personals relatives a l'Usuari es poden recollir en diferents moments durant la navegació de l'Usuari pel Lloc i l'ús dels Serveis que ofereix, per diferents motius, que es detallen a continuació:

 

 • Visualització i navegació del lloc : La informació tècnica es recull automàticament en connectar-se al Lloc i navegar per ell (origen de les connexions, adreça IP, versió del navegador i la seva configuració, pàgines del Lloc consultades);
 • Compte personal : En el moment de fer una Comanda, es demana informació diversa i es farà a través de Stripe (www.stripe.com)
 • Ús dels Serveis : Mitjançant l'ús dels diferents Serveis que s'ofereixen al Lloc, es pot exigir a l'Usuari que faciliti Informació en diversos espais previstos a aquest efecte: formularis, Fòrums, missatgeria, Teleconsulta, etc.;
 • Recepció i gestió de pagaments : En el moment d'una comanda, la informació relativa als pagaments (en particular, les dades de la targeta bancària utilitzada) es recull al Lloc, a través d'un proveïdor de serveis de pagament autoritzat, Stripe.

 

16.3 Finalitats

 

Les Dades relatives a l'Usuari es recullen amb la finalitat de permetre al Titular la prestació dels seus Serveis, així com per a les següents finalitats: anàlisis, gestió de la base de dades d'Usuaris, gestió de contactes i enviament de missatges, propostes de màrqueting, automatitzacions, facturació de els Serveis, personalització dels Serveis i seguiment de la relació entre el Titular i els Usuaris.

 

16.4 Drets de l'usuari

 

Els usuaris poden exercir determinats drets sobre les seves dades tractades pel Titular. En particular, els usuaris tenen dret a fer el següent:

 

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment o limitar el tractament de les seves dades
 • Oposar-se al tractament de les seves Dades;
 • Accedir a les seves dades;
 • Verificar i obtenir la rectificació;
 • Tenir les seves dades personals esborrades o esborrades.

 

16.5 – Temps de retenció

 

Aquestes dades personals no estan destinades a la venda ni a finalitats publicitàries. Es guarden amb finalitats de seguretat, per tal de complir amb les obligacions legals i reglamentàries.

 

16.6 – Divulgació a tercers

 

Anas Boukas és l'únic propietari de la informació recollida en aquest lloc. La vostra informació personal no serà venuda, intercanviada, transferida o cedida a cap altra empresa per cap motiu, sense el vostre consentiment.

 

El Titular no es fa responsable, a més, de la destrucció accidental de Dades Personals per part d'un tercer que hagi accedit al Compte Personal de l'Usuari.

 

16.7 Seguretat de les dades

 

Per tal de procedir al pagament de la seva Comanda, es demanarà a l'Usuari que comuniqui el número i la data de caducitat de la seva targeta bancària així com el criptograma de seguretat. Els pagaments en línia estan assegurats pel protocol HTTPS per tal de garantir l'encriptació de les dades de l'Usuari durant la transmissió de la seva informació bancària.

 

No obstant això, s'ha d'advertir a l'usuari que sempre hi ha un cert nivell de risc que la informació personal es pugui revelar sense culpa del titular i sense el consentiment de l'usuari. El Propietari declina qualsevol responsabilitat que aquesta informació confidencial de l'usuari pugui ser divulgada.

 

Després d'introduir el seu correu electrònic en registrar-se al Lloc, l'Usuari rebrà correus electrònics amb informació i ofertes promocionals. L'Usuari pot donar-se de baixa en qualsevol moment. Tot el que ha de fer és fer clic a l'enllaç que hi ha a la part inferior dels correus electrònics "Cancel·la la subscripció".

 

ARTICLE 17 – Emmagatzematge i arxiu

 

D'acord amb la Llei de protecció de dades núm. 78-17 de 6 de gener de 1978, les dades facilitades per l'Usuari només són conservades pel Titular durant el temps necessari per complir amb les finalitats de la seva recollida definides a l'article anterior.

 

Les dades bancàries facilitades per l'Usuari només es conservaran durant el moment del pagament íntegre.

 

Arxivem les ordres de compra i les factures en un suport fiable i durador constituint una còpia fidel d'acord amb el que estableix l'article 1348 del Codi Civil. Aquests registres informatitzats seran considerats per totes les parts interessades com a prova de comunicacions, comandes, pagaments i transaccions entre les parts.

 

ARTICLE 18 – Enllaços d'hipertext i cookies

 

El lloc lombafit.com conté un nombre determinat d'enllaços d'hipertext a altres llocs, establerts amb l'autorització del Titular. No obstant això, el Titular no té la possibilitat de comprovar el contingut dels llocs així visitats, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per aquest fet.

 

La navegació pel Lloc és susceptible de provocar la instal·lació de galetes a l'ordinador de l'Usuari. Una cookie és un petit fitxer, que no permet la identificació de l'Usuari, però que registra informació relativa a la navegació d'un ordinador en un lloc. Les dades així obtingudes tenen com a finalitat facilitar la posterior navegació pel Lloc, i també pretenen permetre diverses mesures d'assistència.

 

La negativa a instal·lar una cookie pot comportar la impossibilitat d'accedir a determinats Serveis. No obstant això, l'Usuari pot configurar el seu ordinador de la següent manera, per rebutjar la instal·lació de Cookies. Aquesta configuració és diferent segons cada navegador i es convida a l'Usuari a consultar les seccions d'ajuda del seu navegador (exemple: Preferències – Confidencialitat per SAFARI).

 

El Lloc utilitza el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les entrades de formularis al Lloc. Aquest servei s'utilitza per diferenciar les entrades fetes per humans de l'abús automatitzat. Això implica l'enviament de l'adreça IP i possiblement altres dades requerides per Google per al servei reCAPTCHA. En nom de l'operador d'aquest lloc, Google utilitzarà aquesta informació per avaluar el vostre ús d'aquest servei. L'adreça IP proporcionada per reCAPTCHA pel vostre navegador no es combinarà amb altres dades de Google. Aquesta recopilació de dades està subjecta a la Política de privadesa de Google. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa de Google Captcha, seguiu l'enllaç: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

 

ARTICLE 19 – Propietat intel·lectual

 

Anas Boukas és titular dels drets de propietat intel·lectual i ostenta els drets d'ús sobre tots els elements accessibles al Lloc, en particular els textos, imatges, vídeos, gràfics, logotip, icones, sons, noms de domini, programari, noms de productes. , contingut descarregable, noms comercials, idees, serveis i programes oferts.

 

Queda prohibida qualsevol reproducció, representació, modificació, publicació, distribució, adaptació per impressió i/o explotació total o parcial de la totalitat o part dels elements del Lloc, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, excepte autorització prèvia i per escrit del Titular. .

 

Accepteu que, en baixar qualsevol servei, guia o producte del lloc, no el llogareu, el descompilareu, el realitzareu enginyeria inversa, no modificareu ni obtindreu contingut del lloc i/o el posareu a disposició en una xarxa on pugui ser utilitzat per un únic dispositiu o diversos dispositius al mateix temps.

 

Qualsevol ús no autoritzat del Lloc o de qualsevol dels elements que conté es considerarà constitutiu d'una infracció i es perseguirà d'acord amb el que disposa el Llibre 7 del Codi de la Propietat Intel·lectual, així com les disposicions legislatives i reglamentàries dels països i els convenis internacionals, usurpació de noms corporatius, noms comercials i noms de domini i implica la responsabilitat delictiva del seu autor.

 

ARTICLE 20 – Tancament del Compte

 

20.1 Per l'usuari

 

En qualsevol moment, l'Usuari té l'opció de tancar el seu Espai Personal, retirant el seu consentiment, enviant una sol·licitud a través de l'apartat Contacte del lloc web.

 

S'informa a l'Usuari que el tancament del seu Espai Personal no comportarà la supressió automàtica de les Dades Personals que el concerneixen. Es conservaran, d'acord amb els requisits establerts pel Reglament, que l'Usuari accepta expressament.

 

20.2 Pel Propietari

 

En cas d'incompliment per part de l'Usuari d'aquestes CGUS, el Titular es reserva el dret de suspendre els Serveis i/o denegar-li l'accés al lloc. S'adverteix expressament a l'Usuari que la suspensió dels Serveis no comporta el reemborsament de cap quantitat abonada per l'Usuari en relació amb l'ús d'aquests Serveis i no dóna lloc a cap indemnització o compensació.

 

Sense limitar l'anterior, són especialment susceptibles de suspendre l'accés al lloc els següents:

 

 • incompliments o infraccions d'aquests T&C;
 • infracció dels drets de propietat intel·lectual i dels de tercers;
 • l'incompliment d'una disposició legal o reglamentària vigent;
 • un intent de connexió no autoritzat;
 • un impediment permanent;
 • actes que afectin el funcionament dels Serveis

 

El Titular no es fa responsable després del tancament del Compte Personal de l'Usuari en les condicions previstes en aquest article.

 

En cas d'incompliment d'alguna de les disposicions d'aquests T&C o, de manera més general, d'incompliment de les lleis i regulacions vigents per part d'un Usuari, el Titular es reserva el dret d'adoptar qualsevol mesura adequada i, en particular, d'eliminar qualsevol contingut publicat a la línia. Lloc, per notificar qualsevol autoritat interessada o per iniciar qualsevol acció legal.

 

ARTICLE 21 – Evolució del Lloc i modificacions de la CGUV

 

El Propietari es reserva el dret de modificar aquests T&C en qualsevol moment i sense previ avís. L'Usuari serà informat d'aquestes modificacions per qualsevol mitjà útil. Qualsevol Usuari que utilitzi els Serveis després de l'entrada en vigor de la CGUV modificada es considera que ha acceptat aquestes modificacions.

 

ARTICLE 22 – Acord de prova

 

Les parts es comprometen a considerar els missatges rebuts per fax o electrònicament i, de manera més general, els documents electrònics intercanviats entre elles, com a escrits originals en el sentit de l'article 1316-1 del Codi Civil, és a dir, que tenen el mateix valor que el donat a l'original. . 

 

Les parts es comprometen a conservar els faxs o escrits electrònics de manera que puguin constituir còpies fidels i duradores en el sentit de l'article 1348 del Codi Civil.

 

Els registres informatitzats conservats en els sistemes informàtics del Titular com a part d'un sistema d'encriptació seran considerats com a prova de les comunicacions i les diferents transmissions d'escrits i documents electrònics entre els Usuaris i el Titular.

 

D'acord amb el que estableixen els articles 1316-4 i següents del Codi civil, es considera com a signatura vàlida la implantació d'una signatura electrònica, sobre la base d'un procés d'identificació fidedigna que garanteixi la seva vinculació amb l'acte al qual s'adjunta. i com a prova en el sentit de les disposicions esmentades.

 

L'Usuari no podrà impugnar l'admissibilitat, validesa o força probatòria dels esmentats elements en format o suport electrònic, sobre la base de qualsevol disposició legal que especifiqui que determinats documents han d'estar escrits o signats per constituir la prova. Així, els elements considerats constitueixen prova i, si s'aporten com a prova en qualsevol procediment contenciós o d'un altre tipus, seran admissibles, vàlids i executius de la mateixa manera, en les mateixes condicions i amb la mateixa força probatòria que qualsevol document. establir-se, rebre o conservar per escrit.

 

ARTICLE 23 – Nul·litat parcial

 

La nul·litat d'una o més d'aquestes estipulacions en els termes d'una disposició legal reglamentària o d'una resolució judicial que hagi esdevingut ferma, es consideraria no escrita i no suposaria la nul·litat de les altres estipulacions. Les parts es mantindran vinculades per la resta de les estipulacions de la CGUV i s'esforçaran per esmenar les clàusules inaplicables amb el mateix esperit amb el que va prevaler durant la celebració.

 

ARTICLE 24 – Llengua, llei aplicable i jurisdicció competent

 

L'idioma d'aquest contracte és el francès. Aquestes CGUV estan subjectes a la llei francesa. Totes les clàusules contingudes en el mateix, així com totes les operacions de compra i venda a les quals es refereix, estaran subjectes a la llei francesa.

 

En cas de traducció d'aquestes CGUS a una o més llengües, la llengua d'interpretació serà la llengua francesa en cas de contradicció o disputa sobre el significat d'un terme o disposició.

 

En cas de conflicte, els tribunals francesos seran els únics competents. Qualsevol reclamació amistosa o legal, relativa a l'execució o interpretació del GCUS i a l'accés o ús del Servei, s'ha de fer en el termini d'un (1) any des del fet generador, amb prou feines prescripció.

 

Per a qualsevol reclamació, l'Usuari està convidat a contactar amb el Titular per correu electrònic a través de l'apartat Contacte.

 

Tornar al principi